Riska atruna

Admiral Markets UK Ltd darbību ir apstiprinājusi un regulē Financial Conduct Authority (FCA), reģistrācijas nr.: 595450. Mums ir saistošas arī Finanšu tirgus instrumentu direktīvas (MiFID) normas attiecībā uz mūsu citiem Eiropas Savienības teritorijas birojiem saskaņā ar t. s. MiFID apliecību izsniegšanas režīmu.

Mūsu autorizācijas un atļaujas informācija atrodama mājaslapā https://www.fca.org.uk/register/.  Admiral Markets UK Ltd juridiskā adrese ir  16 St Clare Street, London, EC3N 1LQ United Kingdom.

Šā dokumenta mērķis ir informēt Jūs par iespējamiem riskiem, kas saistīti ar cenu starpības (CFD) līgumu un ārvalsts valūtu (Forex, FX) līgumiem, ievērojot Finanšu instrumentu tirgus direktīvas (MiFID) normas un Finanšu Ētikas Pārvaldes prasības. Šā informatīvā dokumenta izlasīšana neliek Jums uzņemties saistības, sākt ieguldīšanu pie mums. Tajā iekļautā informācija ir paredzēta personām, kuras vēlas veikt darījumus ar Admiral Markets UK Ltd. Ir atzīts fakts, kas būtu jāuzsver – šī informācija par riskiem neiekļauj pilnīgi visus riskus, kas saistīti ar CFD un Forex līgumiem, un tāpēc tā būtu jāuzskata par vadlīnijām, kas palīdz klientam apzināties iespējamos riskus. Katram klientam būtu jānodrošina, ka viņa lēmums tiek pieņemts, pamatojoties uz pieejamo informāciju, kas ir pietiekama. Ja šī informācija par riskiem rada neskaidrības vai ja tajā iekļautā informācija nav saprotama, lūdziet padomu neatkarīgam finanšu konsultantam.

LŪDZU, IZLASIET VISU DOKUMENTU PIRMS DARĪJUMIEM AR MUMS

Pirms CFD un Forex līgumu noslēgšanas Jums jābūt informētiem par saistītajiem riskiem. Šo instrumentu veidam raksturīgais augstais aizņemto līdzekļu īpatsvars nozīmē, ka tie ir riskantāki nekā citi finanšu produkti. Jūsu darījumi, kas saistīti ar aizņemto kapitālu (kredītpleca (jeb maržinālā) tirdzniecība/darījumi), var būt gan veiksmīgi (nest būtisku peļņu), gan neveiksmīgi (radīt lielus zaudējumus).

Admiral Markets piedāvā "Tikai izpildi", nekādas konsultācijas attiecībā uz tirdzniecības aktivitātēm netiks dotas!

Šo ieguldīšanas veidu iepriekšējo periodu rezultāti negarantē to nākotnes rezultātus. Jums ir jāapzinās, kādas komisijas un nodokļi Jums personiski būs jāmaksā, ieguldīšanai izmantojot mūsu platformu.

Admiral Markets UK Ltd neuzņemas atbildību par nodokļiem, kurus Jums var nākties maksāt par gūto peļņu laikā, kamēr Jums ir konts mūsu platformā.

Maržinālā tirdzniecība ir saistīta ar augstu risku un nav piemērota visiem ieguldītājiem. Darījums ar augstu aizņemto līdzekļu īpatsvaru var izrādīties gan Jums veiksmīgs, gan neveiksmīgs, turklāt lielais ātrums, ar kuru gan peļņa, gan zaudējumi var rasties, nozīmē, ka klientiem ir rūpīgi jāuzrauga savas pozīcijas – klients uzņemas pilnīgu atbildību par atvērto darījumu uzraudzīšanu. Pirms darījumu veikšanas Jums būtu rūpīgi jāapsver savi ieguldīšanas mērķi, finanšu pieredze un riska apetīte. Ja šaubāties par Admiral Markets UK Ltd piedāvāto produktu piemērotību, lūdziet padomu neatkarīgam finanšu konsultantam! Lieli ieguvumi vienmēr ir saistīti ar lielu risku. Jebkurā tirgū vai spekulatīva darījuma rezultātā var rasties neparasti liela peļņa, taču tas ir saistīts ar lielu risku. Jums būtu jāriskē tikai ar rezerves (papildu) kapitālu, un personām, kurām šādu līdzekļu nav, CFD vai Forex darījumos nebūtu jāiesaistās.

DARĪJUMI AR FINANŠU INSTRUMENTIEM NAV PIEMĒROTI IKVIENAM. CFD UN FOREX DARĪJUMI IR SAISTĪTI AR LIELU RISKU, UN ŠO DARĪJUMU REZULTĀTĀ JŪS VARAT ZAUDĒT VISUS SAVUS LĪDZEKĻUS

Ievērojot MiFID un Finanšu Ētikas Pārvaldes prasības, Admiral Markets UK Ltd ir jāsagatavo šis informatīvais dokuments par riskiem un jāatklāj interešu konfliktu pārvaldīšanas kārtība, informācija par vislabākās izpildes nodrošināšanu, sūdzību iesniegšanas kārtība, kā arī mūsu reglamentējošais statuss.

Mūsu Interešu konflikta un Labākās izpildes politika ir pieejama mūsu mājaslapā:  http://www.admiralmarkets.com.

Ja jums ir sūdzības par pakalpojumu, kuru esat saņēmis no mums, lūdzu, sazinieties ar: compliance@admiralmarkets.co.uk. Detalizētu izklāstu par mūsu sūdzību procesu var atrast mūsu mājas lapā.

Dažādi instrumenti ir saistīti ar dažāda līmeņa risku, un, lemjot par darījumiem ar šādiem instrumentiem, Jums ir jāņem vērā turpmāk minētais:

1. Vispārīga informācija par CFD

CFD (līgumi par cenu starpībām) ir sarežģīti finanšu produkti, kuri parasti tiek slēgti, kad klients izvēlas aizvērt esošo atvērto pozīciju, un tādēļ, parasti tiem nav noteikts termiņš.

CFD var salīdzināt ar nākotnes līgumiem (angl. futures), kurus var slēgt attiecībā uz konkrētiem indeksiem, dārgmetāliem, naftu, precēm vai finanšu instrumentiem. Tomēr atšķirībā no citiem nākotnes līgumiem par CFD līgumiem var norēķināties tikai skaidrā naudā. CFD līgumiem un nākotnes līgumiem ir līdzīgi riski, par kuriem Jums būtu jābūt informētam. CFD līgums var radīt iespējamās saistības, par kuru sekām Jums būtu jābūt informētam. Skat. 3., 5., 17. un 18. punktu turpmāk. Visi CFD līgumi ir cenu starpības līgumi, kas nozīmē, ka klientiem nav nekādu tiesību uz bāzes instrumentu vai saistītajām tiesībām, izņemot, ja tas ir īpaši norādīts CFD līgumā. Nav tiesību arī uz bāzes akcijām vai balsstiesībām.

2. Ieguldīšana mainīgas vērtības Forex, indeksu, dārgmetālu, naftas un preču līgumos

Mainīgas vērtības Forex, indeksu, dārgmetālu, naftas un preču līgumiem ir līdzīgi riski kā nākotnes līgumiem, un Jums būtu jābūt informētam par tiem. Maržinālie darījumi ar mainīgas vērtības Forex, indeksu, dārgmetālu, naftas un preču līgumiem var radīt arī iespējamās saistības, par kuru sekām Jums būtu jābūt informētam. Skat. 3. un 4. punktu turpmāk.

Papildus standarta prasībām par informācijas atklāšanu, kas iekļauta šajā informācijā par riskiem, Jums būtu jāzina, ka maržinālie darījumi, pamatojoties uz mainīgas vērtības Forex, indeksu, dārgmetālu, naftas un preču līgumiem, ir viens no visriskantākajiem finanšu tirgū pieejamajiem ieguldīšanas veidiem, un tie ir piemēroti tikai pieredzējušām personām un iestādēm. Tā kā ir iespējams zaudēt visu ieguldījumu, spekulatīvie darījumi ar dārgmetāliem, indeksiem, naftu, preču vai valūtas tirgū būtu jāveic tikai ar riska kapitāla līdzekļiem, kurus zaudējot, Jūsu personiskais vai iestādes finanšu stāvoklis netiktu būtiski ietekmēts.

3. Ārzemju tirgi

Ārzemju tirgi rada riskus, kas atšķiras no klienta vietējā tirgus riskiem. Dažos gadījumos riski būs lielāki. Iespējamo peļņu vai zaudējumus no darījumiem ārvalstu tirgos vai ārvalstu valūtā ietekmē valūtas kursa svārstības. Papildu riski iekļauj politikas vai ekonomiskās politikas maiņas risku ārvalstīs, kura rezultātā var būtiski un neatgriezeniski mainīties ārvalsts valūtas maiņas noteikumi un nosacījumi, pārdošanas iespējas vai cena.

4. Risku samazināšanas rīkojumi vai stratēģijas

Rīkojumiem (piemēram, stop-loss vai stop-limits rīkojumiem), kuru mērķis ir ierobežot zaudējumus līdz konkrētam apmēram, ne vienmēr ir veiksmīgs iznākums, jo gan tirgus nosacījumi, gan tehnoloģiskie ierobežojumi var padarīt šādu rīkojumu izpildi neiespējamu. Klientam, kurš darījumos izmanto šādus rīkojumus vai stratēģiju, jāakceptē minētais risks.

5. Iespējamo saistību darījumi

CFD un Forex līgumi ir maržinālie darījumi, kuru nolūkam jāveic vairāki maksājumi atbilstoši līguma summai, nevis uzreiz jāsamaksā visa līguma summa. Jūs varat zaudēt visu savu Admiral Markets UK Ltd noguldīto summu pozīcijas izveidošanai vai uzturēšanai. Ik darba dienu Admiral Markets UK Ltd pastāvīgi pārvērtē Jūsu atvērtās pozīcijas, nekavējoties atspoguļojot peļņu vai zaudējumus Jūsu kontā; bet zaudējumu rezultātā Jums var nākties maksāt būtiskas papildu summas īsā termiņā, lai saglabātu savas atvērtās pozīcijas.

Admiral Markets UK Ltd var jebkurā laikā mainīt prasības attiecībā uz sākotnējās rezerves apmēru un/vai nominālās tirdzniecības noteikumus (tostarp arī brīvdienās/ svētku dienās vai ārkārtējos tirgus apstākļos), kā rezultātā var mainīties rezerves apmērs, kas Jums ir jāuztur [kontā]. Ja Jūs savā kontā visu laiku neuzturēsit pietiekamu rezervi un/vai nepapildināsit kontu ar papildu līdzekļiem norādītajā termiņā, Jūsu atvērtās pozīcijas var tikt slēgtas ar zaudējumiem, un Jums var rasties saistības segt radušos iztrūkumu.

6.Kredītplecs

Lai gan atvasinātos finanšu instrumentus var izmantot riska pārvaldības nolūkam, daži ieguldījumu veidi nav piemēroti daudziem ieguldītājiem. CFD un Forex līgumi ir saistīti ar augstu risku. Aizņemtā kapitāla īpatsvars, kas rodas, noslēdzot CFD un Forex līgumus, nozīmē, ka Jums ir jānogulda tikai neliela summa, lai sāktu veikt darījumus, izmantojot Admiral Markets UK Ltd platformu, un šis nelielais depozīts var radīt gan lielus zaudējumus, gan lielu peļņu. Darījumi ar ļoti lielu aizņemtā kapitāla īpatsvaru ir pakļauti būtiskām vērtības izmaiņām, ko rada salīdzinoši nelielas izmaiņas bāzes vai saistītā tirgus faktora vērtībā vai apjomā.

7. Darījumi ārpus regulētā tirgus

Noslēdzot CFD līgumus, Jūs mēģināt uzminēt, kādas būs bāzes aktīva cenu izmaiņas. Regulētā tirgū šie darījumi netiek veikti. Jūs noslēgsit tiešu līgumu ar Admiral Markets UK Ltd par šo finanšu instrumentu vai citu bāzes aktīvu, ar kuru vēlaties veikt darījumu saskaņā ar CFD līgumu. Visi atvērtās pozīcijas Admiral Markets UK Ltd ir jāslēdz Admiral Markets UK Ltd, tās nevar slēgt ar kādas citas puses starpniecību. Darījumi ārpus regulētā tirgus var pakļaut Jūs lielākam riskam nekā darījumi regulētā tirgū, jo nav tirgus, kurā Jūs varētu slēgt savas atvērtās pozīcijas, turklāt cenas un citus noteikumus nosakām mēs, ievērojot tiesību aktu un normatīvās prasības. Darījumi ārpus regulētā tirgus var palielināt likviditātes risku un pakļaut Jūs citiem nozīmīgiem riska faktoriem. Piemēram, var būt neiespējami novērtēt, cik liela ir vērtības pozīcija, kas rodas darījumā, kas veikts ārpus regulētā tirgus, vai noteikt riska apmēru. Admiral Markets UK Ltd nav jānosaka ne pieprasījuma, ne piedāvājuma cenas, un pat, ja tās ir noteiktas, Admiral Markets UK Ltd var neizdoties noteikt patiesu cenu gadījumos, kad attiecīgā bāzes aktīva birža vai tirgus tiek slēgts vai apturēts. Jūs esat pakļauts arī riskam, ka Admiral Markets UK Ltd nepildīs savas saistības; tomēr šādam maz ticamam gadījumam notiekot, mēs esam Finanšu Pakalpojumu Kompensācijas Plāna (FSCS) biedri: https://www.fscs.org.uk/?&gclid=CPbnz-bQ7bUCFY3LtAodHhMASQ.

8. Cenas

Admiral Markets UK Ltd platformā (Platforma) publicētās cenas ne vienmēr atspoguļo plašāka tirgus cenu. Admiral Markets UK Ltd izvēlēsies, kādas cenas piemērot, lai noteiktu rezerves apmēru, kā arī periodiski koriģēs Jūsu konta pozīcijas atbilstoši tirgum un slēgs šādas pozīcijas. Kaut arī Admiral Markets UK Ltd cer, ka būtu pamatoti šīs cenas pielīdzināt cenām, kas ir pieejamas t. s. starpbanku tirgū vai jebkurā atbilstīgā biržā vai citā finanšu tirgū (bāzes tirgus), Admiral Markets UK Ltd piemērotās cenas var atšķirties no cenām, kas tiek piemērotas bankām un citiem bāzes tirgus dalībniekiem. Attiecīgi Admiral Markets UK Ltd ir plaša rīcības brīvība, nosakot prasības attiecībā uz rezerves apmēru un tā iekasēšanu. Tā kā produkti daļēji ir saistīti ar bāzes aktīviem, Jums vajadzētu apzināt riskus, kas saistīti ar bāzes aktīviem, tostarp ar valūtas kursa svārstībām, nestabilitāti un atšķirībām saistītos riskus (pēkšņa cenu maiņa, ko var radīt daudzi faktori, tostarp, bet ne tikai – ekonomiskie notikumi, tirgū izdarītie paziņojumi un laika posmi, kuros darījumi ar bāzes aktīviem nenotiek).

Non-guaranteed stop rīkojums neaizsargās Jūs pret šo risku, jo saskaņā ar to darbība nenotiek nekavējoties, un tas tikai rada rīkojumu slēgt pozīciju par tuvāko pieejamo cenu.

9. Brīvdienu risks

Dažādas situācijas, notikumi, darbības apturēšana, neparedzēti pārtraukumi tirdzniecības norises laikā vai notikumi, kas var rasties nedēļas nogalē/svētku dienās (Lielbritānijā vai citā valstī), kad parasti darījumi tirgū netiek veikti, var izraisīt tirgus/bāzes aktīvu klases atvēršanu par cenu, kas būtiski atšķiras no cenas/līmeņa, kas bija piemērojams, slēdzot tirgu/ bāzes aktīva klasi iepriekšējā darba/darījuma dienā. Jūs nevarēsit izmantot platformu, lai dotu vai mainītu rīkojumus minētajos laikos, kad tirgi parasti ir slēgti. Pastāv liels risks, ka stop-loss rīkojumi, kas paredzēti atvērto pozīciju aizsargāšanai, minētajā laikā tiks izpildīti par cenām, kas ir būtiski sliktākas nekā to noteiktā cena. To darot, klients akceptē šo risku un uzņemas saistības segt radušos iztrūkumu.

10. Elektroniskā tirdzniecība

Līgumu slēgšana ārpus regulētā tirgus, izmantojot Platformu, var atšķirties no darījumiem, kas tiek veikti, izmantojot citas elektroniskās tirdzniecības sistēmas, kā arī no darījumiem parastā vai atvērtā tirgū. Jūs būsit pakļauts riskiem, kas saistīti ar elektroniskās tirdzniecības sistēmu, tostarp iekārtu un programmatūras darbības traucējumiem, sistēmu nedarbošanos attiecībā uz Platformu, Jūsu sistēmām un komunikāciju infrastruktūru (piemēram, internetu), kas nodrošina savienojumu ar Platformu.

11. Darījumi vienas dienas ietvaros

Tiešsaistes darījumi vienas dienas ietvaros var nozīmēt to, ka Jūs veiksit daudz darījumu.

12. Tirdzniecības apturēšana

Zināmos apstākļos pozīciju varētu būt grūti vai pat neiespējami likvidēt. Tas var notikt, piemēram, strauju cenu svārstību brīžos, ja vienas tirdzniecības sesijas laikā bāzes aktīva cena palielinās vai samazinās tādā apmērā, ka bāzes aktīva tirdzniecība ir ierobežota vai apturēta. Tam notiekot, klients akceptē jebkādu saistīto risku un to, ka viņš uzņemas segt radušos iztrūkumu. Klientam ir arī jāapzinās, ka noteiktos gadījumos Admiral Markets UK Ltd var būt jāslēdz pozīcijas saskaņā ar tiesību aktu vai biržas prasībām, un attiecīgi Admiral Markets UK Ltd neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties minētā rezultātā.

13. Komisijas

Pirms darījumu uzsākšanas Jums būtu jābūt informētam par visām komisijām un citiem maksājumiem, kas Jums būs jāmaksā un kas ir norādīti Admiral Markets UK Ltd. tīmekļa vietnē ievietotajā cenrādī. Klientiem ir jānosaka izmaksas vai saistības, kas varētu rasties no konkrētās pozīcijas, tostarp, bet ne tikai attiecībā uz mijmaiņas līgumiem, notikumiem, kas ietekmē uzņēmumu kapitāla un parāda vērtspapīrus (tiesības iegādāties papildu akcijas emitēšanas, dividendes, akciju sadalīšana u. c.).

14. Maksātnespēja

Klienta maksātnespēja vai saistību neizpilde var novest pie tā, ka pozīcijas tiek likvidētas vai slēgtas bez Jūsu piekrišanas. Turklāt Jūs nodosit visas īpašumtiesības un tiesības uz daļu no visas savas naudas, kuru būsit noguldījis Admiral Markets UK Ltd. Tā būs summa Jūsu pašreizējo vai nākotnes, faktisko vai iespējamo saistību pret Admiral Markets UK Ltd nodrošināšanai, tostarp ievērojot prasības par rezerves summas apmēru. Admiral Markets UK Ltd nosaka naudas summas apmēru, kas nepieciešama, lai nodrošinātu Jūsu saistības pret Admiral Markets UK Ltd pēc saviem ieskatiem ik dienu (ņemot vērā Jūsu dienas atvērto pozīciju, darījumus un tirgus apstākļus), un minētais apmērs var būt lielāks nekā rezerves summas apmērs. Jums nebūs tiesību pieprasīt šīs naudas summas atmaksāšanu, uz to neattieksies nodalīšanas vai citas prasības saskaņā ar klienta naudas turēšanas noteikumiem, kas laiku pa laikam ir spēkā saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, un Admiral Markets UK Ltd var rīkoties ar šo naudu pēc saviem ieskatiem. Tādēļ ir iespējams, ka šī naudas summa nebūs atgūstama Admiral Markets UK Ltd maksātnespējas vai saistību neizpildes gadījumā.

15. Komunikācija

Admiral Markets UK Ltd neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies, ja paziņojums, kuru mēs jebkādā veidā esam nosūtījuši klientam, tiek saņemts novēloti vai netiek saņemts vispār. Turklāt klients atzīst, ka Admiral Markets UK Ltd neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies trešo pušu neatļautas piekļuves dēļ klienta tirdzniecības platformai, izņemot sabiedrības vai tās darbinieku rupjas nolaidības gadījumā. Klients ir atbildīgs par visu piekļuves datu drošību, un Admiral Markets UK Ltd stingri iesaka nepierakstīt un nesaglabāt lietotāja datus [redzamā veidā].

Jebkurš klients arī tiek informēts un atzīst, ka galvenā saziņas metode būs elektroniskā formātā, piemēram, pa e-pastu un informāciju, kas publicēta mūsu mājas lapās.

16. Konsultācijas

Admiral Markets UK Ltd nesniedz konsultācijas par ieguldījumiem, bet ir tikai darījumu izpildes vieta. Kaut arī saskaņā ar mums piešķirtajām atļaujām mēs varam veikt vispārīgu tirgus novērtējumu, tomēr tas nav uzskatāms par individuālajām konsultācijām par ieguldījumiem un neņem vērā Jūsu individuālos apstākļus. Lēmumu par darījumu pieņem tikai klients.

Visai vispārīgai informācijai, ko mēs nodrošinām mūsu analīzēs, webinars ("tiešsaistes seminārs"), semināros un iekšējā tīmekļa lapās vai pa ārējiem resursiem, piemēram, YouTube video kanālā, ir vispārīga informācija, vai autora personiskie tirgus uzskati. Tā nav paredzēta un nav jāuzskata par padomu, pārdot, pirkt vai turēt tirdzniecības instrumentus nekādos apstākļos.

Analītiķi un autori var tirgoties, turēt, ieguldīt tirdzniecības produktos, piemēram, krājumos, Forex, CFD, izejvielās, Futures un citos instrumentos.

Saskaņā ar MifID mums ir pienākums novērtēt, cik lietderīgs attiecīgais produkts ir personu kategorijai, kuras iesniegušas līdzīgu informāciju kā Jūs. Tas gan nenozīmē, ka, ļaujot Jums atvērt kontu, mēs esam snieguši Jums individuālo konsultāciju par ieguldījumiem un ka šis produkts pēc būtības ir Jums piemērots Jūsu konkrētajos apstākļos. Mēs norādām, ka tas var būt piemērots kādam, kas ietilpst tajā pašā vispārējā kategorijā turīguma un pieredzes ziņā. Lai mēs varētu to izdarīt, lūgsim Jūs iesniegt mums informāciju par Jūsu tirdzniecības pieredzi, finanšu aktīviem un ieņēmumiem. Mums nav jāpārbauda Jūsu vietā, vai Jūsu iesniegumā minētā informācija ir patiesa un vai Jūsu finanšu stāvoklis ir palicis nemainīgs. Klienti paši uzņemas pilnu atbildību par to, lai mums tiktu iesniegta atbilstīga informācija, kas var ietekmēt produkta piemērotību.

17. Uzņēmumu kapitāls: Akciju CFD līgumi

Lūdzu, ņemiet vērā, ka notikumi, kas ietekmē uzņēmuma kapitāla vai parāda vērtspapīrus, var būt Jums mazāk labvēlīgi salīdzinājumā ar gadījumu, ja Jūsu īpašumā būtu bijis bāzes instruments, jo izmaiņas, ko mēs veicam, var būt nepieciešams veikt, reaģējot uz izmaiņām, turklāt tām ir jābūt veiktām, pirms ir notikuši iepriekš minētie notikumi. Attiecīgi Jūsu lēmumu pieņemšanai varētu būt atvēlēts būtiski īsāks termiņš. Pieejamās iespējas var būt ierobežojošākas/neizdevīgākas. Turklāt iespējams, ka Jūs nevarēsit slēgt konkrēto pozīciju. Ņemot vērā, ka par minētajiem notikumiem bieži vien var tikt paziņots ļoti īsu laiku pirms tiem, Jums var nebūt iespēju vai izvēles slēgt pozīcijas, lai izvairītos no nelabvēlīgām sekām, turklāt šādu notikumu rezultātā Jums var nākties nodrošināt vairāk līdzekļu starpības segšanai ļoti īsā termiņā.

18. Īsā pozīcija attiecībā uz CFD akcijām

Īsā pozīcijā attiecībā uz CFD akcijām rada papildu riskus, kuri neapdraud garo pozīciju. Tie iekļauj, bet ne tikai – Jūsu pienākumu izmantot iegādes izdevības pretējo iespēju, piemēram, tiesības iegādāties papildu vērtspapīrus, kā rezultātā Jūsu īsā pozīcija palielinātos par, iespējams, neizdevīgām cenām, vai Jums būtu jāveic maksājums, lai atpirktu minētās tiesības, par ko var izlemt Admiral Markets UK Ltd, nekonsultējoties ar Jums, saskaņā ar Admiral Markets UK Ltd noteikumiem, vai arī Jums savs viedoklis būs jādara zināms īsākā termiņā nekā gadījumā ar bāzes aktīvu. Jums var nākties atpirkt instrumentus piespiedu kārtā, pamatojoties uz notikumiem saistībā ar uzņēmumu kapitāla un parāda vērtspapīriem, akciju aizņemšanās noteikumiem vai tiesību aktu prasībām/izmaiņām, un laikā, kamēr pozīcija ir atvērta, Jums var nākties maksāt mainīgas likmes par aizņēmumiem.

19. Pozīciju uzraudzīšana

Klientu pienākums ir nepārtraukti uzraudzīt savas atvērtās pozīcijas, un Jums vienmēr jāspēj to izdarīt. Lai gan mēs mēģināsim aizvērt pozīcijas, kad Jūsu rezerves summa būs izlietota, mēs nevaram garantēt, ka tas būs iespējams. Attiecīgi Jūs uzņematies atbildību par iespējama iztrūkuma segšanu.

Šis dokuments ir jālasa kopsakarā ar Vislabākās izpildes politiku, Darbības noteikumiem un citiem dokumentiem, kas iesniegti klientam vai ir viņam pieejami mūsu tīmekļa vietnē.

20.Dividendes un dividenžu korekcijas CFD līgumos

Dividenžu korekcija ir akcijas vērtības korekcija pēc dividenžu izmaksas datuma (tostarp arī īpašu dividenžu izmaksas datuma) bāzes akciju tirgū.

Garo pozīciju gadījumā dividenžu korekcijas summa tiks ieskaitīta Jūsu kontā.

Īso pozīciju gadījumā dividenžu korekcijas summa tiks ieturēta no Jūsu konta.

Kā dividendes ietekmē indeksu un akciju pozīcijas?

Ja akcijas vai indeksa vērtība norādīta pēc dividenžu izmaksas datuma, mēs veicam naudas korekciju Jūsu kontā, lai Jūsu pozīciju neietekmētu cenas kritums, kas ir radies tirgū konkrētajai akcijai vai indeksam. Ja Jums ir garā pozīcija, Jūsu kontā tiks ieskaitīta nauda. Savukārt, ja Jums ir īsā pozīcija, mēs ieturēsim naudu no Jūsu konta.

Kas notiek, ja akcija vai indekss ir „pēc dividendēm”?

Kad uzņēmums ir izmaksājis dividendes saviem akcionāriem, parasti akciju vērtība samazinās par izmaksāto dividenžu apmēru. Tā kā akciju indekss veidojas no vairāku uzņēmumu akciju vērtībām, akciju vērtības kritums radīs arī indeksa vērtības kritumu.

Kāpēc mēs veicam korekcijas?

Kad pēc dividenžu izmaksas akciju vai indeksa cena krīt, tas ietekmē Jūsu kārtējās peļņas vai zaudējumu apmēru. Ja Jums ir garā pozīcija, tas nozīmē, ka potenciālā peļņa netiek gūta. Savukārt, ja Jums ir īsā pozīcija, tas nozīmē, ka Jūsu peļņas vai zaudējumu apmērs ir labāks, nekā tam vajadzētu būt.

Ņemot vērā, ka cenas kritums ir paredzama tirgus svārstība, mums ir jāveic korekcijas, lai Jūsu peļņa vai zaudējumi netiktu ietekmēti.

Kā tiek aprēķināts dividenžu korekcijas apmērs?

Korekcijas apmērs = Jūsu pozīcijas lielums x dividenžu summa.

Dividenžu summas ir atšķirīgas atkarībā no uzņēmuma vai indeksa.

Dažiem indeksiem dividenžu korekcijas nav piemērojamas. Šos indeksus sauc par kopējās atdeves indeksiem.

Kopējās atdeves indeksa definīcija

Pieņemot, ka dividendes tiek reinvestētas, indeksā jau faktiski ir ņemta vērā akciju vērtība. Kapitāla vērtspapīru indeksā ir ņemts vērā akciju grupas kapitāla pieaugums laika gaitā, un minētais indekss ir balstīts uz pieņēmumu, ka izmaksātā nauda, piemēram, dividendes, tiek reinvestēta. Indeksa kopējā atdeve parāda indeksa sniegumu precīzāk, ja dividendes netiek izmaksātas, bet peļņa tiek reinvestēta bāzes uzņēmumā.

21. Sadarbības Partneri

Admiral Markets nav atbildīgs par zaudējumiem klientu kontos, kas ir iepazīstināti no trešajām pusēm, piemēram, Sadarbības Partneriem (Introductory Brokers).

22. Pretējās pozīcijas

Hedžetās pozīcijas - lūdzu, ņemiet vērā, ka pretējās pozīcijas (vienlaicīga ilgtermiņa un īstermiņa pozīcijas noteiktā finanšu instrumentā), iespējams pilnībā nestabilizēs jūsu maržas līmeni, tādēļ Stop Out jūsu kontā var rasties pat tad, ja šādi hedžētas pozīcijas ir atvērtas. Tas var notikt šādos gadījumos:

  1. Peļņa/zaudējumi no pārdošanas pozīcijas tiek aprēķinātas pēc Ask cenas, savukārt peļņu/zaudējumus pirkšanas pozīcijai tiek aprēķināta pēc Bid cenas. Ekstrēmos tirdzniecības apstākļos spreda palielināšanās var radīt zaudējumus jūsu kontā, kas ir augstāki kā normālos tirgus apstākļos, un tāpēc jūsu pozīcijas, ķīlas nepietiekamības dēļ tiek aizvērtas.
  2. Peļņa/zaudējumi no pozīcijas tiek aprēķināti tirgotā instrumenta bāzes valūtā un tad pārrēķināti konta valūtā pēc platforma kursa. Ja hedžētās pozīcijas tiek atvērtas citā laikā / cenā, tad peļņa/zaudējumi kontā var būt pakļauta valūtu svārstības riskam, kas rada zaudējumus, un ir lielāka par ķīlu, līdz ar to jūsu pozīcijas, tiek aizvērtas.

23.Atruna par tulkojumiem

Admiral Markets UK Ltd mājas lapā izmanto dažādas tulkošanas rīkus lai tulkotu lapas saturu citās valodās. Tulkošanas rīki palīdz jums apgūt lapas saturu, bet ne vienmēr saturs sakrīt ar oficiālo tekstu. Oficiālais teksts ir pieejams Admiral Markets UK Ltd mājas lapas angļu valodas versijā https://admiral.lv. Jebkuras nesakritības vai atšķirības, kas radušās tulkošanā nav saistošas un tām nav juridiskā spēka atbilstības vai tiesībaizsardzības nolūkos. Ja rodas kādi jautājumi attiecībā uz informācijas precizitāti mājas lapas tulkotā versijā, lūdzu, skatiet oficiālajā mājas lapā angļu valodas versiju. Ltd apgalvo, ka neuzņemas nekādu atbildību par precizitāti. Sakarā ar valodas komplicētību un virkni dažādu tulkojumu iespējām un interpretācijām par konkrētiem vārdiem un frāzēm, iespējami raksturīgi ierobežojumi tulkojumos. Admirālis Markets UK Ltd iesaka izskatīt un pārbaudīt tulkojumu, kas izriet no šī pakalpojuma izmantošanas, un neuzņemas nekādu atbildību par to precizitāti.